Pogoji poslovanja

I. SPLOŠNO
Ti splošni pogoji določajo pravila in postopke za nakup darilnih bonov (v nadaljevanju tudi kot: splošni pogoji) na spletni strani www.rogla.eu in www.terme-zrece.eu.

Prodajalec kupcu spletne prodaje (v nadaljevanju kupcu) pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene storitev za Roglo in Terme Zreče. Kupec prejme potrdilo o nakupu na navedeni e-naslov. Račun kupec prejme skupaj z bonom na naslov, ki ga je navedel za dostavo.

Splošni pogoji so dostopni na spletni strani prodajalca www.rogla.eu in www.terme-zrece.eu, ki ju upravlja prodajalec, to je UNITUR d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, matična št.: 8085498000, ID za DDV: SI 28641825. Družba UNITUR d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju dne 7.11.2017 pod številko Srg 2017/44909 (v nadaljevanju kot: prodajalec). 

Darilni bon (v nadaljevanju tudi kot: bon) se lahko izda za točno določeno storitev, ki se jo v zameno za darilni bon zaveže nuditi prodajalec (storitveni bon) ali pa se darilni bon izda za določeno vrednost, izraženo v evrih, imetnik takšnega darilnega bona pa lahko sam izbira, katero prodajalčevo storitev bo koristil (vrednostni bon), pri čemer je omejen z vrednostjo darilnega bona. Storitveni in vrednostni bon se izročita kupcu proti plačilu vrednosti storitve oz. vrednosti, za kakršno se kupec odloči pri nakupu vrednostnega bona. V kolikor je prodajalec izdal darilni bon brez proti plačila se takšen bon imenuje gratis bon. 

V kolikor prodajalec izda vrednostni papir, kateri vsebuje vse sestavine, ki jih kot bistvene vrednostnega papirja določa Obligacijski zakonik, predstavlja v tem primeru darilni bon hkrati tudi vrednostni papir na prinosnika, kar pomeni, da lahko storitev oz. znesek iz takšnega darilnega bona koristi izključno tisti posameznik, ki takšen darilni bon (vrednostni papir) izroči prodajalcu. Navedeno pomeni, da kupec v primeru, da darilni bon izgubi, ne more od prodajalca zahtevati izpolnitve obveznosti iz darilnega bona. 

Da bo darilni bon predstavljal vrednostni papir, mora imeti naslednje bistvene sestavine:

1. označbo, da gre za vrednostni papir;
2. firmo in sedež oziroma ime in prebivališče izdajatelja vrednostnega papirja-prodajalca;
3. označbo, da se vrednostni papir glasi na prinosnika;
4. natančno označeno obveznost izdajatelja, ki izhaja iz vrednostnega papirja;
5. kraj in datum izdaje vrednostnega papirja, pa tudi njegovo serijsko številko in
6.  faksimile podpisa izdajatelja vrednostnega papirja, izdanega v seriji.

Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.

II. NAKUP
Na spletni strani www.rogla.eu in www.terme-zrece.eu,  je mogoč nakup izbranih darilnih storitev, ki so objavljene v uradnih cenikih. Prodajalec si pridržuje pravico, da določenih akcijskih ponudb ni mogoče kupiti kot darilni bon.

Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s splošnimi pogoji. Kupec s potrditvijo nakupa darilnega bona izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določili teh splošnih pogojev, ter da jih v celoti sprejema in potrjuje.

Ob nakupu kupec obvezno vpiše svoje ime, priimek, svoj naslov, kontaktno telefonsko številko, elektronski naslov in naslov za dostavo, pravne osebe pa tudi naziv podjetja ter davčno številko.

Kupec iz seznama bonov izbere bon in ga doda v košarico nakupa. V košarico je mogoče dodati neomejeno število bonov. Po uspešnem zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo o nakupu z vsemi podatki o naročilu.

Vsebina kupčevega naročila oz. potrditev naročila, s katerim je prišlo do sklenitve pogodbe o nakupu darilnega bona, je shranjeno pri prodajalcu ter je kupcu dostopno na njegovo zahtevo, vse v skladu z določili s področja varstva osebnih podatkov. 


III. PLAČILO, PREVZEM, DOSTAVA
Nakupe je mogoče plačati s kreditnimi karticami ali po predračunu. Mogoče je plačati s kreditnimi karticami Mastercard, Visa, Karanta in Diners. Kupec mora navesti 16-mestno številko kartice, datum veljavnosti in CVC-kodo (3-mestna kontrolna številka, ki je zapisana na hrbtni strani kartice pri podpisu).

Darilni bon se pošlje s priporočeno pošto naslednji delovni dan po prejetem plačilu na naslov, ki ga je kupec vpisal v aplikacijo kot njegov naslov.

Kupec izbere način prevzema naročenih darilnih bonov. Kupcu je na voljo izbira dostava na dom.

Če kupec pri nakupu določi, da bo vozovnico prevzel osebno, kupec kasneje ne more več zahtevati, da se mu vozovnica pošlje po pošti.

Skupnemu plačilu nakupa se prišteje poštnina v višini 3 EUR, če kupec izbere dostavo na dom. 

Dostavo izvaja POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor. Prodajalec bo v primeru izgubljene pošte ali napačno vročene pošiljke, oziroma za vsa druga odstopanja od kakovosti dostave, sam prevzel reševanje te problematike neposredno z družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Kupec v tej zvezi ne nosi nobene odgovornosti ali stroškov. 

Vsi nakupi bonov so obdelani in odposlani naslednji delovni dan po nakupu oziroma po avtorizaciji plačila. Rok za dostavo Pošte Slovenije je 3 delovne dni. Za pošiljanje pošiljk v mednarodnem prometu je predvideni rok za dostavo 8 delovnih dni.

Dostava v tujino se vrši le v države EU ter v Srbijo, Bosno, Makedonijo in Črno goro. 

Če kupec priporočene pošiljke darilnih bonov ne prevzame in se slednja vrne na naslov prodajalca, jo lahko kupec prevzame samo osebno pri prodajalcu brez dodatnih stroškov. Prodajalec darilnih bonov ne pošilja ponovno.

Če kupec pošiljke z bonom ne prevzame in se slednja vrne na naslov prodajalca v 15 dneh od dneva dobave, se šteje, da kupec odstopa od nakupa. Kupcu se v takšnem primeru vsa izvršena plačila vrnejo.

IV. ODGOVORNOST, PREKLIC, ZAMENJAVA, VELJAVNOST
Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec darilnega bona ne prejme pravočasno. 

Kupec sam nosi polno odgovornost, da bo prevzel pošiljko, poslano s priporočeno pošto, oziroma jo bo osebno prevzel na izbranem prevzemnem mestu.

Prodajalec ne odgovarja, če kupec darilni bon izgubi. Prodajalec dvojnikov ne izdaja.

Od nakupa darilnih bonov ni mogoče odstopiti, v primerih, določenih v V. točki teh pogojev. Ni mogoče uveljavljati povračila poštnine.

Storitveni darilni boni se lahko koristijo izključno za navedene storitve po ceniku.

Darilnih bonov ni možno zamenjati za gotovino.

Vrednostni boni veljajo neomejeno.

Storitveni boni so veljavni eno leto od datuma nakupa, pri čemer se lahko njihova veljavnost podaljša brez doplačila v obdobju treh mesecev od datuma poteka veljavnosti, kasneje pa se lahko veljavnost storitvenega bona podaljša proti doplačilu razlike med ceno storitve, kakršna je bila za posamezno storitev določena v prodajalčevem ceniku, veljavnem na dan nakupa storitvenega bona in med ceno, kakršna je za to storitev določena v prodajalčevem ceniku, veljavnem na dan podaljšanja storitvenega bona.

Po preteku petih let od datuma nakupa veljavnosti storitvenega bona ni več možno podaljšati.

Če je bil storitveni bon prodan s popustom, se tudi doplačilo za njegovo podaljšanje obračuna z enakim popustom.

Veljavnost gratis bonov je neomejena.


V. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE 
Kupec, ki je potrošnik, lahko od pogodbe o nakupu darilnega bona odstopi v sledečih primerih:

 • če je kupec izkoristil njegovo pravico, da v roku 14 dni odstopi od pogodbe;
 • če kupec utemeljeno odstopi od pogodbe zaradi nepravilnosti pri opravljeni storitvi skladno s 100. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1);
 • v primeru, ko kupec poštne pošiljke z bonom ni prevzel in se je pošiljka vrnila nazaj prodajalcu, kupec pa nato v roku 15 dni bona oz. bonov tudi osebno pri prodajalcu ni prevzel;

Kupec ima pravico, da prodajalcu v 14 dneh od prevzema naročenega darilnega bona sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu darilne bone vrne, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca. Kupec lahko takšen odstop od pogodbe na prodajalca naslovi na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani prodajalca. Izdelek mora kupec prodajalcu vrniti najkasneje v 14 dneh od sporočila o odstopu. Vračilu je treba obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa. Edini strošek, ki v tem primeru bremeni kupca v zvezi z odstopom od naročila, je neposreden strošek vračila bonov. Pošiljk z odkupnino prodajalec ne sprejema.


VI. JAMSTVO ZA PRAVILNO IZVEDENO STORITEV
Z nakupom darilnega bona se prodajalec in kupec dogovorita, da bo prodajalec kupcu nudil storitev, kakršna je navedena na darilnem bonu, oz. da bo imel kupec pri vrednostnem bonu pravico izbirati, katero prodajalčevo storitev bo do vrednosti bona koristil.

V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi lahko kupec, ki je potrošnik, in ki je o tem pravočasno obvestil prodajalca:
 • zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
 • zahteva ponovno izvedbo storitve;
 • zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali
 • odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova nepravilno opravljene storitve, če o nepravilni storitvi obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila nepravilnost ugotovljena. Kupec mora v obvestilu natančno opisati zatrjevano nepravilnost pri storitvi.

Če obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporen, prodajalec čimprej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi kupčevi zahtevi.

Prodajalec pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi sporen.

Kupci, ki so poslovni subjekti, imajo pravico nepravilnosti pri izvedeni storitvi uveljavljati v okviru določil o jamčevanju za stvarne napake, kot jih določa Obligacijski zakonik.


VII. OBDELAVA IN ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec in kupec sta seznanjena, da je dne 25.5.2018 v veljavo stopila Splošna uredba EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi kot: uredba), kar pogodbenika vzameta na znanje in v splošne pogoje vključujeta določene zaveze, ki so razvidne iz uredbe.

Prodajalec bo neposredno od kupca (ki je fizična oseba) na podlagi sklenjene pogodbe za nakup darilnih bonov po teh splošnih pogojih zbiral tiste osebne podatke, ki jih prodajalec nujno potrebuje za sklenitev in izvajanje pogodbe, to je za nemoteno izvedbo spletnega nakupa darilnih bonov. Pravna podlaga za obdelavo teh kupčevih podatkov je točka b) 1. odstavka 6. člena uredbe, saj je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Prodajalec bo od kupca zbiral in obdeloval izključno sledeče njegove osebne podatke:
 • ime in priimek;
 • naslov prebivališča;
 • naslov za dostavo;
 • telefonsko številko in
 • elektronski naslov.

Prodajalec se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke na način, ki zajema pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se:
 • varujejo prostori, aparaturna in sistemska programska oprema;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov;
 • onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk;
 • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo;
 • izvede psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov;
 • zagotovi možnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta;
 • izvajajo postopki rednega testiranja ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave osebnih podatkov.

Prodajalec je dolžan pri določanju ustrezne ravni varnosti pridobljenih osebnih podatkov upoštevati zlasti tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

Prodajalec omogoča varnost nakupa, saj na njegovih spletnih straneh zagotavlja ustrezno zaščito pred nezaželenimi zlorabami. Spletna prodaja poteka v varnem načinu protokola HTTPS, ki uporablja SSL (Secure Sockets Layer). Podatki so kodirani s 128-bitnim ključem, ki preprečuje, da bi kdo prestregel kupčeve podatke. Vsi osebni podatki o kupcu se shranjujejo v bazi podatkov prodajalca, razen podatkov o plačilnih karticah. Podatki o karticah se obdelujejo na spletni strani banke in jih je treba pri ponovnem nakupu znova navesti. Za varovanje in obdelavo podatkov plačilnih kartic skrbi banka, ki omogoča popolnoma varne transakcije. Tako je onemogočena vsaka zloraba.

Prodajalec osebnih podatkov ne bo pošiljal v nadaljnjo obdelavo, niti jih ne bo pošiljal tretjim osebam ali v druge države ali mednarodnim organizacijam, razen če to od njega zahteva veljavna slovenska ali evropska zakonodaja.  

Na željo kupca in ob njegovi predhodni pisni privolitvi se bodo njegovi osebni podatki uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb in novosti.

Prodajalec je dolžan ob upoštevanju narave obdelave pridobljenih osebnih podatkov z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi izpolnjevati njegove obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz III. poglavja uredbe (pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravica do popravka, pravica do izbrisa oziroma »pravica do pozabe«, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora, avtomatizirano sprejemanje odločitev vključno z oblikovanjem profilov).

Prodajalec je dolžan izpolnjevati obveznosti iz 32. do 36. člena uredbe (zagotovitev varnosti obdelave, obveznost seznaniti nadzorni organ v primeru kršitve varstva osebnih podatkov najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, sporočilo posamezniku o kršitvi varstva osebnih podatkov, izvedba ocene učinkov predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov in predhodno posvetovanje z nadzornim organom) ob upoštevanju narave obdelave informacij, ki so dostopne prodajalcu. 

Prodajalec kupca izrecno seznanja, da ima kupec v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Prodajalec bo osebne podatke kupca hranil za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem. Za tiste osebne podatke, za katere rok hrambe določa zakon (npr. računovodski ali davčni podatki) znaša rok hrambe 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

VIII. RAZNO
Darilni bon je veljaven le v okviru podatkov, ki so na njem zapisani: vrsta storitve, veljavnost storitve.

Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta sta kupcu na voljo telefonska številka 03 757 6344  in elektronski naslov wellness@unitur.eu. 

Prodajalec skladno s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izjavlja, da  ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih. 
Prodajalec, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto darilnega bona in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. Na prodajnem mestu se mora kupec izkazati izključno z veljavnim darilnim bonom, ki ga prejme po pošti ali ga prevzame osebno na prevzemnih mestih.

Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Lahko se spremenijo brez predhodne napovedi.

Ti splošni pogoji veljajo za nedoločen čas od dne njihovega sprejema dalje.

Datum, 6.2.2024